Οι χερσαίοι τύποι οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, στην Ελλάδα

Οι χερσαίοι τύποι οικοτόπων που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα (με αστεράκι στον κωδικό είναι οι τύποι οικοτόπων προτεραιότητας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) είναι οι εξής (συνολικά 79):

 

1210

Annual vegetation of drift lines

1240

Vegetated sea cliffs of the Mediterranean coasts with endemic Limonium sp.

1310

Salicornia and other annuals colonizing mud and sand

1410

Mediterranean salt meadows (Juncetalia maritimi)

1420

Mediterranean and thermo-Atlantic halophilous scrubs (Sarcocornetea fruticosi)

1430

Halo-nitrophilous scrubs (Pegano-Salsoletea)

1510*

Mediterranean salt steppes (Limonietalia)

2110

Embryonic shifting dunes

2120

Shifting dunes along the shoreline with Ammophila arenaria (‘white dunes’)

2190

Humid dune slacks

2220

Dunes with Euphorbia terracina

2230

Malcolmietalia dune grasslands

2250*

Coastal dunes with Juniperus spp.

2260

Cisto-Lavenduletalia dune sclerophyllous scrubs

2270*

Wooded dunes with Pinus pinea and/or Pinus pinaster

3130

Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or of the Isoëto-Nanojuncetea

3140

Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp.

3150

Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition — type vegetation

3170*

Mediterranean temporary ponds

3240

Alpine rivers and their ligneous vegetation with Salix elaeagnos

3250

Constantly flowing Mediterranean rivers with Glaucium flavum

3260

Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion vegetation

3280

Constantly flowing Mediterranean rivers with Paspalo-Agrostidion species and hanging curtains of Salix and Populus alba

3290

Intermittently flowing Mediterranean rivers of the Paspalo-Agrostidion

4060

Alpine and Boreal heaths

4090

Endemic oro-Mediterranean heaths with gorse

5110

Stable xerothermophilous formations with Buxus sempervirens on rock slopes (Berberidion p.p.)

5210

Arborescent matorral with Juniperus spp.

5230*

Arborescent matorral with Laurus nobilis

5310

Laurus nobilis thickets

5330

Thermo-Mediterranean and pre-desert scrub

5420

Sarcopoterium spinosum phryganas

5430

Endemic phryganas of the Euphorbio-Verbascion

6110*

Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi

6170

Alpine and subalpine calcareous grasslands

6220*

Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-Brachypodietea

6230*

Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in mountain areas (and submountainous areas in Continental Europe)

6260*

Pannonic sand steppes

62A0

Eastern sub-Mediterranean dry grasslands (Scorzoneratalia villosae)

6420

Mediterranean tall humid grasslands of the Molinio-Holoschoenion

6430

Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels

6510

Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7140

Transition mires and quaking bogs

7210*

Calcareous fens with Cladium mariscus and species of the Caricion davallianae

7220*

Petrifying springs with tufa formation (Cratoneurion)

7230

Alkaline fens

8140

Eastern Mediterranean screes

8210

Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation

8220

Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation

8310

Caves not open to the public

8320

Fields of lava and natural excavations

9110

Luzulo-Fagetum beech forests

9130

Asperulo-Fagetum beech forests

9140

Medio-European subalpine beech woods with Acer and Rumex arifolius

9150

Medio-European limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagion

9180*

Tilio-Acerion forests of slopes, screes and ravines

91E0*

Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0

Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia, along the great rivers (Ulmenion minoris)

91M0

Pannonian-Balkanic turkey oak –sessile oak forests

9250

Quercus trojana woods

9260

Castanea sativa woods

9270

Hellenic beech forests with Abies borisii-regis

9280

Quercus frainetto woods

9290

Cupressus forests (Acero-Cupression)

92A0

Salix alba and Populus alba galleries

92C0

Platanus orientalis and Liquidambar orientalis woods (Platanion orientalis)

92D0

Southern riparian galleries and thickets (Nerio-Tamaricetea and Securinegion tinctoriae)

9310

Aegean Quercus brachyphylla woods

9320

Olea and Ceratonia forests

9340

Quercus ilex and Quercus rotundifolia forests

9350

Quercus macrolepis forests

9370*

Palm groves of Phoenix

9380

Forests of Ilex aquifolium

9410

Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea)

9530*

(Sub-) Mediterranean pine forests with endemic black pines

9540

Mediterranean pine forests with endemic Mesogean pines

9560*

Endemic forests with Juniperus spp.

9580*

Mediterranean Taxus baccata woods

95A0

High oro-Mediterranean pine forests

 

Εκτός από τους παραπάνω τύπους οικοτόπων, υπάρχουν και τέσσερις που είναι εθνικού ενδιαφέροντος:

72A0

Καλαμώνες

72B0

Κοινωνίες των υψηλών βούρλων

924A

Θερμόφιλα δρυοδάση της Ανατολικής Μεσογείου και της Βαλκανικής

951B

Δάση κεφαλληνιακής Ελάτης

 

Tags: 

Περί Βλαστησης: