Περί Φυτών

Βασική μονάδα κατάταξης των οργανισμών είναι το είδος. Στο ίδιο φυτικό είδος περιλαμβάνονται όλα εκείνα τα άτομα που είναι όμοια μεταξύ τους σε πολυάριθμους βασικούς χαρακτήρες (μορφολογικούς και άλλους). Είδη που παρουσιάζουν μεταξύ τους πολλούς κοινούς χαρακτήρες συνενώνονται σε γένη, τα γένη σε οικογένειες, οι οικογένειες σε τάξεις, οι τάξεις σε κλάσεις και οι κλάσεις σε αθροίσματα. Τα είδη μπορεί να διακρίνονται σε υποείδη, σε ποικιλίες, σε μορφές κ.ά. Όλες οι συστηματικές μονάδες ανεξάρτητα της διαβαθμίσεώς τους ονομάζονται taxa μπορεί να είναι υποείδος, είδος, γένος, οικογένεια κ.ά.). Όλα τα taxa έχουν λατινικά ονόματα.

Η ονομασία των ειδών γίνεται με δύο ονόματα. Το πρώτο όνομα εκφράζει το γένος και είναι κοινό για όλα τα είδη του ίδιου γένους. Το δεύτερο όνομα αναφέρεται συνήθως σε κάποιο ειδικό χαρακτήρα του είδους, ώστε να ξεχωρίζει από τα άλλα είδη του ίδιου γένους. Μετά από το όνομα του είδους, ακολουθεί το όνομα του αναδόχου (του ερευνητή που πρώτη φορά κατέταξε συστηματικά το συγκεκριμένο είδος και του έδωσε τη λατινική του ονομασία). Για λόγους συντόμευσης το όνομα του αναδόχου συνήθως δεν αναφέρεται. Τα ονόματα των οικογενειών παίρνουν την κατάληξη –aceae και των τάξεων –ales. Πολλές φορές ένα είδος μπορεί να αντιπροσωπεύεται με δυο ή περισσότερα υποείδη, ενώ μερικά είδη φυτών δε μπορούν να διακριθούν εύκολα και γι’ αυτό αναφέρονται ως group.

Η διάκριση των taxa προέκυψε ως επικοινωνιακή ανάγκη του ανθρώπου για την ευκολότερη εκμετάλλευσή τους (παραγωγή ξύλου, αρωματικά, φαρμακευτικά φυτά κ.ά.) καθώς και για την αποτελεσματικότερη προστασία τους (σπάνια είδη κ.ά.).

Η συστηματική ταξινόμησή των φυτών είναι αποτέλεσμα της ανάγκης για τη δημιουργία ενός φυλογενετικού συστήματος που θα βοηθήσει στην κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των taxa και της ιστορικής τους εξέλιξης.

Χλωρίδα μιας περιοχής ονομάζεται το σύνολο των φυτικών taxa που φύονται σε αυτήν την περιοχή.