Η Βιστωνίδα, στο Πόρτο Λάγος!

Τα χαρακτηριστικά της λιμνοθάλασσας

Στα σύνορα Ροδόπης και Ξάνθης βρίσκεται η λίμνη Βιστωνίδα. Πρόκειται για την τέταρτη μεγαλύτερη λίμνη της χώρας, συνολικής έκτασης 45 τ. χλμ. Το μέσο βάθος υπολογίζεται στα 4 μέτρα. Η λίμνη χωρίζεται από τη θάλασσα με ένα ισθμό από θίνες (περιοχή Πόρτο-Λάγος) και επικοινωνεί με αυτήν με διώρυγες (πόρους) κάθετες προς τον ισθμό. Όμως η γεωμορφολογία της περιοχής είναι ιδιόμορφη και κάνει το σύστημα να μην έχει την τυπική μορφή των λιμνοθαλασσών. Οι ακτές της θάλασσας (όρμος Βιστωνίδας) σχηματίζουν συστήματα πολυσχιδών κόλπων ενώ ένα προσχωματικό τόξο από νεογενή ιζήματα χωρίζει τον όρμο από τη λιμνοθάλασσα και τη λίμνη. Η λίμνη επικοινωνεί με τη λιμνοθάλασσα με τρία στόμια από τα οποία τα δυο είναι κλεισμένα με ιχθυοφραγμούς, "πόρτες" και το τρίτο με ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις. Η λιμνοθάλασσα συνδέεται με τη θάλασσα με έναν φυσικό δίαυλο. Το μήκος του διαύλου είναι 50 m. με μέσο πλάτος περίπου 60 m και μέσο βάθος 2 m. Η λίμνη επικοινωνεί και απευθείας με τη θάλασσα μέσα από ένα τεχνητό δίαυλο (του οποίου το στόμιο είναι επίσης κλεισμένο με ιχθυοφραγμούς).

Ιστορία

Η Βιστωνίδα οφείλει το όνομά της στους Βίστονες, τη θρακική φυλή που κατοικούσε στην περιοχή. Ο μυθικός βασιλιάς των Βιστόνων Διομήδης υπήρξε φημισμένος για τα ανθρωπόφαγα άλογα τα οποία συνέλαβε ο Ηρακλής, και σύμφωνα με την εντολή του Ευρυσθέα, τα έφερε στις Μυκήνες, πραγματοποιώντας τον όγδοο από τους δώδεκα άθλους του!

Χλωρίδα και βλάστηση

Στην περιοχή απαντώνται πάνω από 300 είδη και υποείδη φυτών. Η βόρεια και η νότια όχθη περιβάλλεται από εκτεταμένες ζώνες καλαμώνων, αλμυρίκια και από περιοδικώς κατακλυζόμενα έλη αλμυρού και γλυκού νερού. Νότια της λίμνης η λιμνοθάλασσα του Πόρτο-Λάγους περιβάλλεται από μεγάλα έλη με αλοφυτική βλάστηση και από αμμοθίνες. Οι βιότοποι αυτοί θεωρούνται οι σπουδαιότεροι σε έκταση της Βορειοανατολικής Ελλάδας.

Προστασία

Η σπουδαιότητα του συμπλέγματος έχει αναγνωριστεί διεθνώς και έχει ενταχθεί στον κατάλογο Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας, σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ. Η σύμβαση αυτή επικυρώθηκε από την Ελλάδα το 1974 (Φ.Ε.Κ. 35OΙA/20.11.74). Επίσης έχει ανακυρηχθεί ως “Περιοχή Ειδικής Προστασίας”(Οδηγία 79/409/Ε.ο.κ., "Περί Διατήρησης των Άγριων Πτηνών"), είναι καταχωρημένη ως "Περιοχή Πουλιών Σημαντική για την Κοινότητα" και αναφέρεται ως Σημαντική Περιοχή για την ορνιθοπανίδα σε διεθνείς-ευρωπαϊκούς καταλόγους βιότοπων/υγρότοπων (ICBPI\ VRB. CORINE Biotopes). Το 1980 υπογράφτηκε υπουργική απόφαση για την προστασία της Λίμνης; Βιστωνίδας, ενώ το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έχει αναφερθεί στον περιορισμό της βιομηχανικής δραστηριότητας στη γύρω περιοχή.

 

Πηγές - Άρθρα - Πληροφορίες

el.wikipedia.org [Πρόσβαση 6/7/2015]

http://www.visitgreece.gr/ [Πρόσβαση 6/7/2015]

http://fd-nestosvistonis.gr/ [Πρόσβαση 6/7/2015]

 

Επιμέλεια - Κείμενο Νικόλας Ιωάννου

Tags: 

Περί Βλαστησης: