Προστατευόμενα είδη στην Ελλάδα, βάση του ΠΔ 67/1981

 Το Προεδρικό Διάταγμα «Περί προστασίας της αυτοφυούς Χλωρίδος και Άγριας Πανίδος και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και Ελέγχου της Ερεύνης επ΄ αυτών» προβλέπει ειδικά, αυστηρότερα, μέτρα προστασίας για τα είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας (ενδημικά είδη, αμφίβολα ενδημικά είδη, μη ενδημικά - σπάνια και κινδυνεύοντα είδη), τα οποία επιβάλλεται να τηρούνται απαρέγκλιτα κατά την εφαρμογή από τις υπηρεσίες σας των διατάξεων της σύμβασης CITES αναφορικά με τα είδη αυτά. Τα προστατευόμενα φυτικά είδη στην Ελλάδα, βάση του Προεδρικού Διατάγματος 67/1981 (ΦΕΚ 23Α) είναι:

Asplenium creticum
Isoetes heldreichii
Galanthus reginae-olgae
Acer heldreichii
Acer reginae-amaliae
Biarum davisii
Biarum spruneri
Vincetoxicum creticum
Alkanna calliensis
Alkanna methanaee
Alkanna pelia
Alkanna sartoriana
Alkanna sieberi
Anchusa cespitosa
Anchusa macrosyrinx
Anchusa rechingeri
Anchusa sartorii
Anchusa spruneri
Cynoglossum sphacioticum
Lithodora zahnii
Lithospermum goulandriorum
Myosotis refracta ssp. aegagrophila
Onosma elegantissima
Onosma euboica
Onosma leptantha
Onosma psammophila
Onosma taygetea
Procopiania circinalis
Procopiania insularis
Rindera graeca
Symphytum cycladense
Symphytum davisii
Symphytum icaricum
Symphytum naxicola
Corylus colurna
Asyneuma giganteum
Campanula aizoides
Campanula sp Gizoon Boiss & Sprunen
Campanula amorgina
Campanula carpatha
Campanula columnaris
Campanula constantini
Campanula corymbosa
Campanula creutzburgii
Campanula cymaea
Campanula goulimyi
Campanula hagielia
Campanula heterophylla
Campanula hierapetrae
Campanula incurva
Campanula laciniata
Campanula lavrensis
Campanula merxmuelleri
Campanula oreadum
Campanula papillosa
Campanula rechingeri
Campanula reiseri
Campanula rupestris
Campanula rupicola
Campanula sartorii
Campanula saxatilis
Campanula sciathia
Campanula scopelia
Campanula sporadum
Symphyandra cretica
Symphyandra samothracica
Symphyandra sporadum
Trachelium asperuloides
Trachelium jacquinii
Sambucus racemosa
Arenaria fragillima
Arenaria guicciardii
Arenaria litoralis
Arenaria peloponnesiaca
Bolanthus creutzburgii
Bolanthus fruticulosus
Bolanthus laconicus 
Cerastium runemarkii
Cerastium vourinense
Dianthus aciphyllus
Dianthus athous
Dianthus chalcidicus
Dianthus epirotus
Dianthus fruticosus
Dianthus arboreus
Dianthus juniperinus
Dianthus mercurii
Dianthus pulviniformis
Dianthus rhodius
Dianthus sphacioticus
Dianthus stamadiadae
Dianthus stefanoffii
Dianthus strictus
Dianthus xylorrizus
Gypsophila achaia
Gypsophila laconica
Minuartia pichleri
Minuartia wettsteinii
Paronychia rechingeri
Petrorhagia dianthoides
Petrorhagia suffruticosa               
Silene ammophila
Silene barbeyana
Silene cythnia
Silene dictaea
Silene dionysii
Silene echinosperma
Silene goulimyi
Silene guicciardii
Silene haussknechtii
Silene holzmannii
Silene insularis
Silene laconica
Silene linifolia
Silene niederi
Silene orphanidis
Silene pentelica
Silene pindicola 
Silene pinetorum
Silene spinescens
Silene stenocalycina
Silene tempskyana
Beta nana
Salsola carpatha
Cistus laurifolius
Helianthemum hymettium
Achillea olympica 
Achillea absinthoides
Achillea ambrosiaca
Achillea barbeyana
Achillea taygetea
Anthemis abrotanifolia
Anthemis brachmannii
Anthemis filicaulis
Anthemis glaberrima
Anthemis panachaica
Anthemis pindicola
Anthemis rhodensis
Anthemis sibthorpii
Anthemis spruneri
Anthemis werneri
Aster cylleneus
Carduus thessalus
Carlina diae
Carlina sitiensis
Centaurea achaia
Centaurea argentea
Centaurea attica
Centaurea baldaccii
Centaurea brunnea
Centaurea chalcidicaea
Centaurea charrelii
Centaurea cytherea
Centaurea ebenoides
Centaurea heldreichii
Centaurea huljakii
Centaurea ipsaria
Centaurea kalambakensis
Centaurea laconica
Centaurea lactiflora
Centaurea lactucifolia
Centaurea laureotica
Centaurea megarensis
Centaurea minoa
Centaurea musarum
Centaurea nicopolitana
Centaurea niederi
Centaurea ossaea
Centaurea parnonia
Centaurea pannosa
Centaurea pawlowskii
Centaurea pentelica
Centaurea peucedanifolia
Centaurea poculatoris
Centaurea princeps
Centaurea pseudocadmea
Centaurea psilacantha
Centaurea rechingeri
Centaurea redempta
Centaurea sibthorpii
Centaurea subciliaris
Centaurea subsericans
Centaurea thasia
Centaurea transiens
Centaurea tuntasia
Centaurea xylobasis
Cirsium epiroticum
Cirsium heldreichii
Cirsium mairei
Cirsium morinifolium
Crepis athoa
Crepis auriculifolia                     
Crepis crocifolia
Crepis guioliana
Crepis heldreichiana
Crepis sibthorpiana
Crepis tybakiensis
Evax perpusilla
Helichrysum amorginum
Helichrysum doerfleri
Helichrysum heldreichii
Helichrysum sibthorpii
Helichrysum taenari 
Helichrysum vigrineum
Hypochoeris tenuiflora
Inula oxylepis 
Inula pseudolimonella 
Inula rotundifolia
Inula serpentinica
Inula subfloccosa
Leontodon graecus 
Leontodon hellenicus
Onopordum dirphyum
Onopordum majorii
Onopordum messeniacum
Onopordum rhodense
Scorzonera crocifolia
Scorzonera idaea
Scorzonera rhodantha
Scorzonera serpentinica
Senecio eubaeus
Senecio fruticulosus
Senecio gnaphalodes
Staehelina fruticosa
Tragopogon lassithicus
Wagenitzia lancifolia 
Convolvulus argyrothamnus
Convolvulus cochlearis 
Convolvulus radicosus
Cuscuta atrans
Sedum hierapetrae
Sempervivum ballsii
Aethionema orbiculatum
Aethionema retsina
Alyssum densistellatum
Alyssum euboeum
Alyssum fallacinum
Alyssum fragillimum
Alyssum heldreichii
Alyssum idaeum
Alyssum lassiticum
Alyssum lesbiacum
Alyssum sphacioticum
Alyssum taygeteum
Alyssum tenium
Aubrieta erubescens
Aubrieta scyria
Aubrieta thessala
Barbarea conferta
Barbarea cadmea
Brassica nivalis
Erysimum calycinum
Erysimum candicum
Erysimum naxense
Erysimum olympicum
Erysimum rechingeri
Fibigia lunarioides
Iberis arbuscula
Isatis athoa
Malsconia skyria
Rhynchosinapis nivalis
Ricotia isatoides
Rorippa icarica
Thlaspi bulbosum
Thlaspi epirotum
Juniperus drupacea
Carex cretica
Centranthus junceus
Centranthus sieberi
Knautia magnifica
Scabiosa albocincta
Scabiosa epirota
Scabiosa minoana
Scabiosa taygetea
Rhododendron flavum
Euphorbia herniariifolia
Euphorbia rechingeri
Quercus euboica
Gentiana (όλα τα είδη)
Centaurium limoniiforme
Erodium chrysanthum
Geranium humbertii
Jankaea heldreichii
Globularia stygia
Avenula aetolica
Avenula peloponnesiaca
Bromus pindicus
Festuca pseudosupina
Poa trichophylla
Poa thessala
Sesleria doerfleri
Sesleria taygetea
Sesleria vaginalis
Stipa endotricha
Stipa rechingeri
Trisetum laconicum
Hypericum amblycalyx
Hypericum athoum
Hypericum delphicum
Hypericum fragile
Hypericum jovis
Hypericum kelleri
Tulipa (όλα τα είδη)
Tulipa cretica
Tulipa doerfleri
Tulipa goulimyi
Tulipa heldrechiana
Tulipa sexatilis
Tulipa bakeri
Linum caespitosum
Linum doerfleri
Linum goulimyi
Linum gyaricum
Fraxinus holotricha
Όλα τα γένη
Cephalanthera cucullata
Ophrys argolica
Ophrys cretica
Ophrys helenae
Ophrys spruneri
Orchis boryi
Orchis anatolica
Orchis prisea
Orobanche rechingeri
Paeonia clusii
Paeonia rhodia
Phoenix theophrastii
Corydalis parnassica
Corydalis wettsticinii
Corydalis uniflora
Papaver nigrotinctum
Papaver stipitatum
Platanus orientalis
Armeria sancta
Goniolimon heldreichii
Goniolimon sartorii
Limonium carpathum
Limonium frederici
Polygala helenae
Polygala subuniflora
Polygonum icaricum
Cyclamen persicum
Cyclamen creticum
Boldanella pindicola
Clematis elisabethae-carolae
Consolida samia
Consolida tuntasiana
Delphinium hellenicum
Delphinium hisrchfeldianum
Myosurus heldreichii
Nigella carpatha
Nigella hustei
Nigella icarica
Nigella stricta
Ranunculus creticus
Ranunculus cupreus
Ranunculus miliarakesii
Ranunculus millii
Ranunculus rhodensis
Ranunculus subhomophyllus
Ranunculus thasius
Reseda tymphaea
Crataegus aegeica
Prunus prostrate
Potentilla goulandrii
Potentilla halacsyana
Potentilla kionaea
Potentilla deorum
Sanguisorba cretica
Sorbus chamaespilus
Rubus aegaeus
Asperula athoea
Asperula abbreviata
Asperula baenitzii
Asperula idaca
Asperula lutea
Asperula oetaea
Asperula ophiolithica
Asperula pulvinaris
Asperula sexicola
Asperula suffruticosa
Asperula taygetea
Asperula tournefortii
Galium amorginum
Galium capitatum
Galium cyllenium
Galium demisium
Galium incrassatum
Galium incanum
Galium reiseri
Salvinia natans
Thesium ceactiflorum
Saxifraga marginata
Saxifraga ferdinandi-cobargi
Chaenorthinum idaeum
Digitalis leucophasa
Digitalis (όλα τα είδη)
Linaria hellenica
Melampyrum ciliatum
Rhinanthus pindicus
Scrophularia spinulescens
Scrophularia taygetea
Verbascum acaule
Verbascum adeliae
Verbascum botuliforme
Verbascum cylindrocarpum
Verbascum cylleneum
Verbascum delphicum
Verbascum epirotus
Verbascum euboicum
Verbascum halacsyanum
Verbascum ikaricum
Verbascum pelium
Verbascum pentelicum
Verbascum propontideum
Verbascum spathulisepalum
Verbascum symes
Verbascum syriacum
Verbascum zucarinii
Veronica erinoides
Veronica thymifolia
Salix aurita
Salix viminalis
Globularia stygia
Daphne jasminea
Celtis tournefortii
Zelkova cretica
Ammi topali
Bupleurum capillare
Bupleurum Kakiskalae
Chaerophyllum creticum
Chaerophyllum heldreichii
Eryngium amorginum
Eryngium ternatum
Ferulago insularis
Ferulago santorii
Ferulago thyrsiflora
Freyera cretica
Heptaptera colladonioides
Huetia cretica
Huetia pumila
Johrenia distans
Peucedanum achaicum
Pimpinella pretenderis
Pimpinella rigidula
Scaligeria halophila
Scaligeria moreana
Seseli parnassicum
Tordylium hirtocarpum
Centranthus nevadensis
 Valeriana epirotica
Valeriana olenaea
Valeriana phitosiana
Viola athois
Viola cretica
Viola delphinantha
Viola frangrans
Viola heldreichiana
Viola mercurii
Viola poetica
Viola thasia
Lonicera hellenica
Silene caphallenia
Centaurea albanica
Centaurea ptarmicifolia
Hymenonema graecum
Allium ferrinii
Αsplenium bourgaei
Pteris dentata
Salvinia natans
Cheilanthes persica
Juniperus drupacea
Juniperus excelea
Picea excelsa
Pinus peuce
Liquidambar orientalis
Galanthus ikariae
Narcissus poeticus
Rhazya orientalis
Aristolochia dodamae
Aristolochia tournefortii
Vincetoxicum canescens
Anchusa serpentinicola
Macrotomia densiflora
Mattiastrum lithospermifolium
Omphalodes luciliae
Onosma rhodopea
Solenanthus albanicus
Solenanthus stamineus
Callitriche pulchra
Campanula hawkinsiana
Campanula delicatula
Campanula orhanidea
Arenaria saponarioides
Dianthus arpadianus
Dianthus cinnamomeus
Dianthus myrtinervius
Paronychia carica
Silene echinospermoides
Silene falcate
Silene macrodonta
Silene souamigera
Silene succulenta
Silene urvillei
Noaea mucronata
Helianthemum stipulatum
Aster cylleneus
Anthemis meteorica
Centaurea aegialophile
Centaurea amplifolia
Centaurea pumilio
Centaurea tymphaea
Crepis baldaccii
Crepis pusilla
Jurine taygetea
Lactuca graeca
Matricaria macrotis
Scorzonera doria
Convolvulus libanoticus
Convolvulus scammonia
Ipomoca stolonifera
Sedum serpentini
Sempervirum ciliosum
Sempervirum kindingeni
Sempervirum reginae
Jovibarba heuffelii
Aethionema cordatum
Aethionema polygatoides
Alyssum doenfleri
Alyssum smolikanum
Arabis subflava
Barbarea sicula
Erysimum rhodium
Hesperis theophrasti
Isatis lusitanica
Erysimum pectinatum
Datisca cannabina
Pterocephalus brevis
Pterocephalus pinardii
Scabiosa epirota
Scabiosa polykratis
Morina persica
Elatine alsinastrum
Arctostaphylos uva-ursi
Rhododendron flavum
Biebersteinia orphanidis
Erodium guicciardii
Erodium hirtum
Erodium sibthorpianum
Gentiana lutea
Hypericum taygeteum
Aesculus hippocastanum
Crocus goulimyi
Crocus oreocreticus
Crocus robertianus
Romulla tempskyana
Calamintha cretica
Lamium bibidum
Micromeria acropolitana
Micromeria hispida
Micromeria tapeinantha
Micromeria taygetea
Nepeta camphorata
Nepeta dirphya
Nepeta heldreichii
Nepeta scordotis
Nepeta sphaciotica
Origanum dictamnus
Origanum lirium
Origanum scabrum
Origanum tournefortii
Origanum vetteri
Phlomis lanata
Phlomis pichleri
Prunella cretenis
Salvia eichlerana
Salvia teddii
Satureja athoa
Scutellaria geraniana
Scutellaria rupestris
Sideritis clandestina
Sideritis euboia
Stachys candida
Stachys canescens
Stachys chrysantha
Stachys euboica
Stachys ionica
Stachys macrotricha
Stachys pangaea
Stachys parolinii
Stachys spreitzenhoferi
Stachys spruneri
Stachys swainsonii
Stachys tetragona
Stachys vingata
Teucrium aroanium
Teucrium cuneifolium
Teucrium francisci-werneri
Teucrium halascyanum
Thymbra calostachya
Thymus dolopicus
Thymus laconicus
Thymus plasonii
Anthyllis aegaea
Astragalus agraniotii
Astragalus austraegaeus
Astragalus drupaceus
Astragalus idaeus
Astragalus lacteus 
Astragalus nummularius
Chamaecytisus dorynioides
Cicer graecum
Colutea insularis
Cytisus laburnum
Ebenus subthorpii
Genista halacsyi
Genista melia
Genista millii
Genista parnassica
Genista sakellariadis
Lathyrus neurolobus
Lotus aduncus
Medicago heyniana
Onobrychis spaciotica
Trifolium barbeyi
Trifolium dolopium
Trigonella rechingeri
Vicia pinetorum 
Vicia cretica
Allium chamaespathum
Allium circinnatum
Allium dilatatum
Allium favosum
Allium frigidum
Allium gomphrenoides
Allium heldreichii
Allium integerrimum
Allium luteolum
Allium macedonicum
Allium parnassicum
Allium phthicticum
Allium spryleum
Bellevalia brevipedicellata
Chionodoxa cretica
Chionodoxa nana
Colchicum andrium
Colchicum catecuzenium
Colchicum cousturieri
Colchicum rhenium
Colchicum timidum
Fritillaria conica
Fritillaria davisii
Fritillaria epirotica
Fritillaria euboeica
Fritillaria obliqua
Fritillaria pineticola
Fritillaria rhodia
Fritillaria pontica
Fritillaria rhodocanakis
Fritillaria tuntasia
Hyacinthella atchleyi
Lilium (όλα τα είδη)
Lilium chalcedonicum
Lilium albanicum
Lilium heldrechii
Lilium martagon
Leopoldia dionysica
Muscari dionysicum
Muscari pharmacusarum
Ornithogalum costatum
Ornithogalum exaratum
Ornithogalum sphaerolobum
Scilla messeniaca
Ramonda nathaliae
Ramonda serhica
Haberlea rhodopensis
Critopsis delileana
Ventenata macra
Iris ochrolenca
Iris planifolia
Moluccella spinosa
Phlomis floccose
Sideritis perfoliata
Stachys decumbens
Stachys tournefortii
Teucrium montbretii
Alhagi graecorum
Astragalus peregrinus
Astragalus ptilodes
Hammatolobium lotoides
Lotus macrotrichus
Onobrychis ebensiades
Ononis verae
Oxytropis purpurea
Androcymbium rechingeri
Colchicum macrophyllum
Convallaria majalis
Danae racemosa
Lilium martagon
Lilium albanicum
Lilium martagon
Lilium rhodopaeum
Lilium candidum
Merendera attica
Muscari macrocanpum
Tulipa hagerp
Tulipa boeotica
Tulipa orphanidea
Tulipa clusiana
Linum arboreum
Linum aroanium
Cephalanthera epipactoides
Cypripedium calceolus
Comperia taurica
Corydalis integra
Corydalis rutifolia
Armeria cariensis
Goniolinom calmaticum
Androsace villosa
Rumex vesicarius
Adonis cyllenea
Aquilegia amaliae
Aquilegia vulgaris
Delphinium albiflorum
Garidella unquicularis
Helleborus onientalis
Nigella fumariifolia
Ranunculus ficarioldes
Ranunculus reuterianus
Thalicurum orientale
Cotoneaster nummularia
Malus florentina
Spiraea crenata
Crucianella macrostachya
Galium degenii
Galium kerneri
Galium recurvum
Galium reiseri
Thesium brachyphyllum
Rhinanthus asperulus
Siphonostegia syriaca
Verbascum adenanthum
Verbascum adrianopolitanum
Verbascum mykalea
Veronica aznavourii
Atropa belladonna
Saxifraga glabella
Saxifraga ferdinandi-coburgi
Trapa netens
Apium repens
Athamanta dense
Bupleurum euboeum
Chaerophyllum heldreichii
Ferulago humilis
Oenanthe tenuifolia
Peucedanum alpinum
Pimpinella pretenderis
Seseli gummiferum
Tordylium pestelozzae
Centranthus longiflorus
Valeriana alliariifolia
Valeriana bertiscea
Viola brachyphylla
Viola delphinantha
Viola heldreichiana
Viola scorpiuroides
Viola stojanowii
Viola cenisia
Zygophyllum album