Αναρτήθηκε η 3η έκθεση αναφοράς για τα είδη χλωρίδας της Ελλάδας

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της 3ης εθνικής έκθεσης αναφοράς για τα είδη χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στην έκθεση περιλαμβάνονται τόσο τα έντυπα αναφοράς (δηλαδή η κατάσταση διατήρησης των ειδών χλωρίδας), όσο και οι χάρτες εξάπλωσης και εύρους εξάπλωσης.

Τα συνημμένα αρχεία (για κάθε τύπο οικοτόπου) σε μορφή pdf μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Το ενδημικό είδος του Ολύμπου, Jankaea heldreichii