Λιβάδια

Λιβάδι είναι το φυσικό οικοσύστημα που καλύπτεται από ποώδη ή θαμνώδη βλάστηση και παράγει βοσκήσιμη ύλη για τα αγροτικά και τα άγρια ζώα, ενώ παράλληλα προσφέρει και άλλα αγαθά και υπηρεσίες όπως είναι τα θηράματα, το νερό, η προστασία του περιβάλλοντος, η αναψυχή κτλ.Εκτός από τα λιβάδια που είναι φυσικά οικοσυστήματα υπάρχουν και οι λειμώνες ή τεχνητά λιβάδια, που είναι ποώδεις φυτοκοινωνίες χορτοδοτικών κτηνοτροφικών φυτών, που δημιουργούνται τεχνητά με κατεργασία του εδάφους και ανανεώνονται με παραβλάστηση ή νέα σπορά, ύστερα από τη βόσκηση ζώων ή θέρισμα για παραγωγή σανού. Ο τύπος του λιβαδιού αποτελεί την ευρύτερη ταξινομική μονάδα και χαρακτηρίζεται από τη γενική όψη και τη φυσιογνωμία της βλάστησης, δηλαδή από τα φυτά που κυριαρχούν είτε αυτά είναι ποώδη ή ξυλώδη. Στην Ελλάδα απαντούν τέσσερις τύποι λιβαδιών, τα ποολίβαδα, τα φρυγανολίβαδα, τα θαμνολίβαδα και τα δασολίβαδα.

Οι ορισμοί και οι υπόλοιπες πληροφορίες προέρχονται από το βιβλίο των Β.Π. Παπαναστάση και Β.Ι. Νοϊτσάκη, 1992, Λιβαδική Οικολογία, Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη.

http://www.elet.gr/ (Κωνσταντίνος Μαντζανάς)  [Πρόσβαση 26/7/2015]

 

Τα μοναδικά ποολίβαδα των ακτών της Πρέσπας

Τα λιβάδια

Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη λιβαδιών βάση των κυρίαρχων ειδών αλλά και του γεωλογικού υποστρώματος. Χαρακτηριστικά είναι τα φρυγανολίβαδα, τα ποολίβαδα, τα λιβάδια σε βραχώδεις πλαγιές, θαμνολίβαδα, δασολίβαδα, λιβάδια σε αμμοθίνες κ.ά.

Λιβάδια σε αμμοθίνες λιμνών;