Νομοθεσία

Κατάλογοί προστατευόμενων ειδών

Τα προστατευόμενα είδη σε όλη την Ελλάδα καθορίζονται από πληθώρα καταλόγων προστατευόμενων και απειλούμενων ειδών, που συνεχώς αλλάζουν, ανάλογα με τα αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνών. Εκτός από το ΠΔ 67/1981 στα προστατευόμενα είδη περιλαμβάνονται και τα είδη που ανήκουν:

Αρμόδιες αρχές για την εκμετάλλευση των ειδών χλωρίδας

Αρμόδιες αρχές για την εκμετάλλευση των αυτοφυών ειδών είναι η Διεύθυνση Δασών, τα Δασαρχεία και οι Φορείς Διαχείρισης:

Αρμόδια αρχή για την εμπορία αυτοφυών ειδών

Αρμόδιο όργανο για την εφαρμογή της Σύμβασης CITES, περί εμπορίου αυτοφυών ειδών, είναι οι Διευθύνσεις Δασών, τα Δασαρχεία (σε περιοχές που δεν υπάρχουν Φορείς Διαχείρισης) και οι Φορείς Διαχείρισης. Επίσης οι τελωνειακές αρχές είναι υπεύθυνες για τα είδη της Σύμβασης CITES, όπως αναλύεται παρακάτω: